GOGD  (Gebieds Overleg Gaasperdam Driemond)

Missie – visie

 

Het GOGD is een voortzetting van de stichting het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam).

 

Missie

Het GOGD is een overkoepelend orgaan in Gaasperdam en Driemond. Verenigingen, stichtingen en belangengroepen kunnen zich bij het GOGD aansluiten. Het GOGD kan het voortouw nemen inzake allerlei kwesties die spelen in Gaasperdam en Driemond. Het GOGD neemt een voortrekkersrol bij allerlei zaken die in de wijk spelen. Het GOGD zorgt ervoor dat de lijntjes met diverse instanties (gemeente, politie, politiek enz.) kort zijn en blijven. Het GOGD signaleert zelf leemten in de wijk, maar laat zich zeker ook hierin voorlichten door alle stichtingen, verenigingen en belangengroeperingen in de wijk.

Het uiteindelijke doel is om een veilig, mooi en prettig leefbaar woonklimaat te bewerkstelligen.

Het GOGD heeft een pro-actieve rol; zij benadert groeperingen in de wijk. De bewonersplatforms spelen hierin een belangrijke rol. Ook komt het GOGD zelf met thema’s en ideeën.

Het GOGD wordt ondersteund door de gebiedsmakelaars, de gebiedscoördinator en de gebiedsmanager.

Visie

Het GOGD is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de bewoners in Gaasperdam en Driemond. Bewoners uit de wijk nemen zitting in het GOGD. Het GOGD heeft verschillende aandachtsgebieden, te weten communicatie, veiligheid, jeugd, Masterplan ZO, verbinding zoeken en maken, afvalverwerking, groenvoorziening, gezondheid (windmolens).

Het GOGD krijgt advies van belangengroeperingen, waaronder de platforms.

Het GOGD werkt op zowel formele als informele basis. Het motto van het GOGD is ‘Samen staan wij sterk’.

Strategie

Hoe bereikt het GOGD haar doel? Het GOGD zoekt verbinding met diverse groeperingen in de wijk, verstrekt zelf informatie waar nodig/gewenst en informeert haar achterban (platforms en verenigingen en stichtingen) via de website, nieuwsbrieven en een krant/tijdschrift.

Ook legt het GGD verantwoording af door een jaarverslag te presenteren over het afgelopen jaar en een jaarplan te maken voor het nieuwe jaar.

Login om te antwoorden

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft op dinsdag 17 december 2019 het Gebiedsplan Gaasperdam, Driemond 2020 vastgesteld.

Doorlopend spreken medewerkers van het stadsdeel met bewoners, ondernemers en andere partners. Die gesprekken leiden niet alleen tot allerlei activiteiten en beleid, maar ook tot de gebiedsagenda en het jaarlijkse gebiedsplan. Dat is een continu proces.

Login om te antwoorden
 • Tegengaan kansenongelijkheid jeugd

focus op  onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling / identiteitsvorming , arbeid, wonen, cultuur en samenleving

 • Onderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Identiteitsvorming
 • Arbeid
 • Wonen
 • Cultuur en samenleving
 • Voorzieningen (Fysiek) in relatie tot vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte
 • Kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte :

     de openbare ruimte is Schoon Heel en Veilig

 • Openbare ruimte (onderhoud, aanpassingen en (speel) voorzieningen- Generieke opgave spelen 
 • Wonen-
 • Allianties op verschillende niveaus (socialpact)
 • Werk en inkomen
 • Sociale revitalisatie focusgebieden

    Gein, Reigersbos, Holendrecht en Nellestein

focus op taal, opleiding en onderwijs, werkgelegenheid (1000     banenplan), participatie , opvoeding en gezondheid

 • Het is noodzakelijk binnen de informele netwerken samenwerkingsverbanden te aan te jagen en te versterken,
 • De sociale basis meer verbinden met de informele netwerken
 • Blijven inzetten op de bestaande pilots zoals nu met de leegstaande schoolgebouwen in Holendrecht..
 • Tegengaan kansenongelijkheid: versterken arbeidsmarkt en (Lokaal) ondernemerschap
 • Het categoriseren van de groep Zzp’ers in het gebied en op basis daarvan kijken welke kansen en mogelijkheden haalbaar zijn,
 • Revitalisering van het winkelgebieden, zie opgave
 • Aandacht voor upgrading en (her) branchering van de winkelgebieden en de markt in reigersbos.
 • Versterken kunst en cultuuraanbod
 • Aansluiting bij bestaande stedelijke en landelijke beleid aangaande kunst en cultuurprogramma’s,
 • Meer aandacht voor kunstenaars en cultuurmakers uit het gebied en deze faciliteren,
 • Gaasperplaspark krijgt stedelijke allure en mogelijkheid voor duurzaamheid.
 • Bevorderen democratisering , participatie en inclusiviteit

 

 • Meer regie bewoners in besluitvormingsprocessen m.b.t. hun woon- en leefomgeving
 • Bewoners basiskaders bieden m.b.t. besluitvormingsprocessen (bijv. buurtbudgetten)
 • Bewonersparticipatie en inclusiviteit moet leiden tot versterken sociale cohesie.
 • Doorontwikkelen van de groene hub
 • Ondersteuning op woningmarkt door o.a. een wooncarrière binnen zuidoost te stimuleren
 • Inzet Co Force op stimuleren duurzaamheidsinitiatieven van bewoners.
 • Aandacht Ouderenhuisvesting
 • Het komen tot gezamenlijke ambities met corporaties en marktpartijen

 

Login om te antwoorden